Lekársky obzor 2/2014

Lekársky obzor 2/2014

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lekársky obzor 2/2014Pôvodné práce/Original article

Jan LUŽNÝ, Blanka SKOPALOVÁ: Self-medication with marijuana among seniors/Sebeléčitelství marihuanou u seniorů (in English)          43
Zdenka ŠTEFÁNIKOVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Elena HRABOVSKÁ, Miroslav ŠIMEK, Elena TÓTHOVÁ, Adriana KAFKOVÁ, Tomáš GUMAN, Juraj CHUDEJ, Emília FLOCHOVÁ, Ľubica VÁLEKOVÁ, Imrich MARKULIAK, Hilda ŠAJGALÍKOVÁ, Erika ŠVORCOVÁ, Monika HLEBAŠKOVÁ, Mária LORENČÍKOVÁ: Projekt mapovania pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom liečených novšími imunomodulačnými látkami na Slovensku/Mapping of patients with relapsed or refractory multiple myeloma treated with new immunomodulatory agents in Slovakia           46
Dana GABRIKOVÁ, Angelika VASIĽOVÁ, Regína BEHULOVÁ, Soňa MAČEKOVÁ: Výskyt mutácií v géne HFE u pacientov s indikovaným genetickým vyšetrením klasickej dedičnej hemochromatózy/Frequency of HFE gene mutations in patients with indicated genetic examination of classical hereditary hemochromatosis         50

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri