Lekársky obzor 1/2018Editoriál
Daniela OSTATNÍKOVÁ: Autizmus - súčasť slovenskej reality        
Pôvodná práca
Katarína BABINSKÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Veronika MARCIUSOVÁ, Dagmar NEMCSICSOVÁ, Igor BÉDER, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Nutričné a gastrointestinálne problémy v súbore osôb s autizmom        
Prehľadové práce
Silvia HNILICOVÁ, Alžbeta PÚČAŤOVÁ, Kitty MIKOVICSOVÁ, Lucia ŠIDÍKOVÁ, Pavol HNILICA, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Poruchy autistického spektra – epidemiológia a skríning        
Rastislav VAŽAN, Ivan BELICA, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Etiopatogenéza autizmu – súčasný stav poznania     

   
Hana CELUŠÁKOVÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Žofia SZAPUOVÁ, Daniela OSTATNIKOVÁ: Kognitívne deficity pri poruchách autistického spektra        
Alexandra TOMOVA, Petra  KEMÉNYOVÁ, Katarína BABINSKÁ: Črevná mikrobiota a iné potenciálne biomarkery autizmu        
Petra KEMÉNYOVÁ, Aleksandra TOMOVA, Mária VIDOŠOVIČOVÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Jana RADOŠINSKÁ, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Diagnostika porúch autistického spektra v dospelosti        
Diana FILČÍKOVÁ, Hana CELUŠÁKOVÁ, Ivana TRELLOVÁ, Žofia SZAPUOVÁ, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Na dôkazoch založené intervencie pre ľudí s poruchou autistického spektra        
Žofia SZAPUOVÁ, Ivan BELICA, Petra KEMÉNYOVÁ, Hana CELUŠÁKOVÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Daniela OSTATNIKOVÁ: Život s poruchou autistického spektra v dospelosti: problémy a výzvy  


CONTENT 7-8/2018

Original article
Katarína BABINSKÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Veronika MARCIUSOVÁ, Dagmar NEMCSICSOVÁ, Igor BÉDER, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Nutritional and gastrointestinal problems in a sample of individuals with autism         
Reviews
Silvia HNILICOVÁ, Alžbeta PÚČAŤOVÁ, Kitty MIKOVICSOVÁ, Lucia ŠIDÍKOVÁ, Pavol HNILICA, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Autism Spectrum Disorder-epidemiology and screening        
Rastislav VAŽAN, Ivan BELICA, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Etiopathogenesis of autism – current state of knowledge        
Hana CELUŠÁKOVÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Žofia SZAPUOVÁ, Daniela OSTATNIKOVÁ: Cognitive deficits in autism spectrum disorders        
Alexandra TOMOVA, Petra  KEMÉNYOVÁ, Katarína BABINSKÁ: Gut microbiota and other possible biological markers in autism        
Petra KEMÉNYOVÁ, Aleksandra TOMOVA, Mária VIDOŠOVIČOVÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Jana RADOŠINSKÁ, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Diagnostics of autism spectrum disorders in adults        
Diana FILČÍKOVÁ, Hana CELUŠÁKOVÁ, Ivana TRELLOVÁ, Žofia SZAPUOVÁ, Daniela OSTATNÍKOVÁ: Evidence-based interventions for individuals with autism spectrum disorders        
Žofia SZAPUOVÁ, Ivan BELICA, Petra KEMÉNYOVÁ, Hana CELUŠÁKOVÁ, Diana FILČÍKOVÁ, Daniela OSTATNIKOVÁ: Adulthood with autism spectrum disorder: difficulties and challanges


   

Loading...

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia