Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., sa dožíva 70 rokov. Narodil sa 19. mája 1940 v Handlovej. Lekársku fakultu Univerzity Komenského ukončil v roku 1963. Získal špecializáciu I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo a v od­bore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Ďalej získal subšpecializáciu v odboroch – reprodukčná me­dicína, materno-fetálna medicína, gynekologická urológia, onkológia v gynekológii a certifikát v klinickom skúšaní liekov. V roku 1974 obhájil dizertačnú prácu, habilitoval v roku 1980 a za univerzitného profesora bol menovaný v roku 1999.

Po skončení lekárskej fakulty začal pracovať v ne­mocnici v Nitre. Od roku 1964 pracoval ako odborný asistent na I. gynekologickej klinike LF UK v Bratislave. V roku 1968 pomáhal otvárať lekársku fakultu v Martine, kde pôsobil do roku 1970, kedy sa vrátil na gynekologic­ko-pôrodnícku kliniku v Bratislave. Od roku 1973, na základe medzinárodnej dohody, nastúpil pracovať do Univerzitnej nemocnice ako docent a vedúci kliniky v Alžírsku. Od roku 1975 sa na základe medzinárodného konkurzu stal prednostom II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Constantine, ktorú vyhodnotili ako najlepšiu v krajine. Od roku 1977 pracoval na Slovensku v rôznych pozíciách. Najskôr na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave, od roku 1978 v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov ako odbor­ný asistent, neskôr ako vedúci katedry a prednosta Gy­nekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP akademika Ladisla­va Dérera. V roku 1996 sa stal riaditeľom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny a v roku 2002 po vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity sa stal jej rektorom.

Profesor Štencl – lekár

Veľmi úspešne pracoval ako uznávaný gynekológ, pôrodník a výborný operatér. Potvrdzuje to nielen jeho pôsobenie na klinických pracoviskách na Slovensku a v zahraničí, ale aj aktivity v priebehu jeho profesionálnej kariéry, ktorými sa zaslúžil o rozvoj napr. detskej gynekológie, urogynekológie, gynekologickej onkológie, reprodukčnej medicíny, fetálnej medicíny, zvlášť chirurgie, mamológie a cervikálnej patológie a systému starostlivosti o tehotnú a plod. Celoplošne na Slovensku zaviedol a rozvinul diagnostickú a operačnú laparoskopiu, cyto­logický skríning onkologických chorôb krčka maternice, USG skríning vývojových chýb plodu, skríning gyneko­logických chorôb plodu, prenatálnu genetickú diagnostiku v I. a II. trimestri gravidity. Medzi prvými v Československu rozvíjal invazívne a diagnostické liečebné postupy u plo­du, amniocentézu, intraamniovú transfúziu, exanguinačnú transfúziu u plodu priamou operačnou cestou, ale aj nepriamou prostredníctvom ultrazvuku. Ako prvý v Euró­pe a druhý vo svete operoval plod v maternici s vývojovou chybou uropoetického aparátu.

Výsledky práce jubilant prezentoval aj na medzi­národnej úrovni. Zviditeľnil Slovensko usporiadaním 5. kongresu Európskej spoločnosti gynekologickej endoskopie v roku 1996 v Bratislave, ktorý mal veľký medzinárodný ohlas.

Profesor Štencl – pedagóg

V role pedagóga začal pôsobiť krátko po skončení lekárskeho štúdia ako odborný asistent, neskôr vedúci katedry gynekológie a pôrodníctva, prednosta kliniky vo vzdelávaní medikov, v špecializačnom štúdiu lekárov, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych pra­covníkov. Pedagogicky pôsobil aj vo Francúzsku, Alžírsku, na LF v Bratislave a Martine, Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny a v súčasnosti na Slovenskej zdra­vot­níckej univerzite. Bol pozvaný na svetové zhromaždenie pod záštitou prezidenta Francúzskej republiky Francoisa Mitteranda na Sorbone, ktoré sa venovalo etickým problémom medicíny, kde rozoberal problematiku „Plod je intrauterinný pacient.“ Je členom Európskej komisie pre vzdelávanie. Odprednášal 400 odborných prednášok, z toho 70 vyžiadaných, s aktívnou účasťou na rôznych európskych a svetových kongresoch. Na domácich fórach prednášal najmä na akciách Slovenskej lekárskej spo­ločnosti.

Profesor Štencl – vedec

bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh zameraných na riešenie predovšetkým tém:

•    ohrozený plod a prenášané tehotenstvo,
•    optimálna starostlivosť o tehotné s hypotrofiou plodu,
•    sledovanie a liečba tehotných diabetičiek a ich detí.

Ďalšie výskumné aktivity boli zamerané na problematiku gynekologickej endokrinológie, vzájomné vzťahy matky a plodu v rámci fetoplacentárnej jednotky, účinok niektorých látok v tehotnosti alebo pri pôrode na myokard ženy, dynamiku steroidných hormónov počas fyziologickej a patologickej gravidity, na neurohumorál­nou problematiku a emesis gravidarum. Vyškolil 1 pro­fesora, 7 docentov a 8 doktorandov. Uverejnil 100 publi­kácií v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. V currentovaných časopisoch mal 150 citácií.

Profesor Štencl – manažér

Jubilant pôsobil ako výborný manažér vo všetkých zastávaných funkciách. Jeho manažérske schopnosti doku­mentujú dosiahnuté výsledky, napr. bol spoluzakladateľom Európskej gynekologickej akadémie. Niekoľko rokov bol krajským odborníkom a hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo. V roku 1989 založil centrum fetálnej medicíny s pôsobnosťou pre celú republiku. Založil Spoločnosť pre menopauzu a andro­pauzu, ktorej je prezidentom, a Medzinárodné centrum pre endoskopickú chirurgiu s pôsobnosťou pre strednú a východnú Európu.

Ako riaditeľ Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny sa zaslúžil o jej začlenenie do svetovej asociácie medicínskych akadémií. Vo veľkej miere sa podieľal na vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity, na formovaní jej fakúlt a pričlenení Výskumného ústavu preventívneho lekárstva k univerzite ako jej vedeckovýskumnej základne. Po získaní prebytočných vojenských budov a s využitím eurofondov sa sústredil na vybudovanie Fakulty zdra­votníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.

Jubilant je členom 15 redakčných rád, z toho 7 za­hraničných, zakladajúcim členom medzinárodného klubu Paoula Palmera Európskej spoločnosti gynekologickej endoskopie, Európskej postgraduálnej gynekologickej akadémie, členom komisie FIGO pre nové technologické a operačné postupy, profesorského zboru Jagelonskej univerzity v Krakove, skúšobných komisií medzinárod­ných atestačných skúšok gynekológie a pôrodníctva v Aténach a v Ríme a predsedom skúšobnej komisie v Bratislave. Je prezidentom Slovenskej gynekologickej spoločnosti, členom Európskej komisie pre kontinuálne vzdelávanie gynekológov a pôrodníkov v Európskej únii, predsedom a členom vedeckých rád niekoľkých fakúlt a univerzít.

Profesor Štencl – ocenený

Jubilant za svoju prácu bol ocenený na slovenskej a medzinárodnej úrovni. Profesor Štencl patrí medzi desiatich najvýznamnejších gynekológov sveta, ktorí boli na Svetovom kongrese endoskopickej chirurgie v Paríži v roku 2000 ocenení cenou Award of Excellence in Laparoscopis Surgery. V roku 2004 udelil prezident Slovenskej republiky jubilantovi ocenenie Kríž I. stupňa za dosiahnuté výsledky v rozvoji odboru gynekológia a pôrodníctvo. Slovenská lekárska spoločnosť mu udelila 7 cien. Obdržal zlaté medaily od Slovenskej akadémie vied, LF Univerzity Komenského v Bratislave a Martine, od Slovenskej akadémie vied v roku 2006 čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách. Štátna univerzita v Ternopil udelila profesorovi Štenclovi v roku 2007 University Professor Honoris Causa, Kazachstanská štátna medicínska univerzita v Astane v roku 2008 titul Honorable Professor.

V roku 2010 mu bolo udelené vyznamenanie Slo­venskej lekárskej spoločnosti Strom života za mimo­riadne zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Uvedené aktivity sú len časťou z toho, čo profesor Štencl ako lekár, pedagóg, vedec a manažér doteraz vykonal. Všetci, ktorí jubilanta poznajú, sú presvedčení, že profesor Štencl bude naďalej odovzdávať svoje poznatky, skúsenosti, entuziazmus, tvorivosť a nadšenie pre našu spoločnú vec, pre zdravie a vzdelanie našich občanov.

K tomu praje jubilantovi veľa zdravia, spokojnosti, tvorivých síl a úspechov za pracovníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity

prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.,
1. prorektorka univerzity

Magnificence prof. Ján Štencl, M.D., PhD. – an anniversary

Redakcia časopisu Lekársky obzor a vydavateľstvo Herba sa pripájajú ku gratulácii k tomuto významnému jubileu člena našej Redakčnej rady. Prof. Štencl bol vždy priaznivcom nášho časopisu a mimoriadne si ceníme jeho dlhoročnú pomoc a podporu.

prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.,
vedúci redaktor