Súhrn

Cystická fibróza (CF) je dedičná choroba, ktorej vývoj je podmienený včasnou diagnostikou a komplexnou terapiou. Z klinického hľadiska má v diagnostike nezastupiteľný

význam novorodenecký skríning cystickej fibrózy. Podľa odborného usmernenia MZ SR z 1. decembra 2008 sa skríningové vyšetrenia novorodencov SR od 2/2009 rozšírili o skríningové vyšetrenie na cystickú fibrózau.

Kľúčové slová: novorodenecký skríning – cystická fibróza – imunoreaktívny trypsín (IRT).

Summary

Cystic fibrosis (CF) is an inherited disorder whose develop­ment is contingent upon early diagnosis and comprehensive therapy. From a clinical point of view is essential part in the diagnosis of CF newborn screening. Under the expert gui­dance of the Ministry of Health Slovak republic 2008,

newborn screening tests from February 2009 extended for CF in SR.

Key words: neonatal screening, cystic fibrosis, immuno­-reactive trypsine IRT.

Cystická fibróza

Cystická fibróza je autozómovo recesívne dedičná choroba, ktorá je podmienená mutáciou v géne kódujú­com CFTR (transmembránový regulátor vodivosti) na oboch alelách 7. chromozómu. Dnes je už identifikova­ných viac ako 1200 mutácií génu CFTR, ktorého pod­rob­nejšou analýzou sa podarilo detegovať CF variácie, ktoré prislúchajú jednotlivým rasám a národnostiam. Incidencia choroby v európskej populácii je cca 1 : 2500 živo narodených. Mutácie v géne CFTR môžu meniť štruktúru, funkciu alebo produkciu chloridového kanálika, ktorý je rozhodujúci pre normálnu funkciu viacerých orgánov (horné dýchacie cesty, pľúca, pankreas, pečeň, potné žľazy, pohlavné žľazy) (3). Prvým symptómom CF asi u 15 – 20 % detí s CF je mekóniový ileus, ktorý zvyčajne vyžaduje chirurgickú intervenciu. Ďalšími najbežnejšími symptómami sú: rekurentný kašeľ, wheezing, chronická abdominálna bolesť, objemné masťovité stolice a ne­prospievanie.

Rozhodujúcim faktorom je prvé osídlenie dýchacích ciest patogénmi typickými pre CF – S. aureus, Ps. aeruginosa, H. influenzae, B. cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans. Chronický priebeh infekcie významne poškodzuje dýchacie cesty a zhoršuje prognózu.

Medián veku diagnostiky CF na základe klinických príznakov iných ako mekóniový ileus je vo svete 14,5 mesiaca v porovnaní s 0,2 mesiacom pri mekóniovom ileu a 0,5 mesiacom pri novorodeneckom skríningu (4). Riziko komplikácií v prípade diagnostiky na základe klinických príznakov prevyšuje diagnostiku novorodeneckým skrí­ningom.

Na základe výsledkov dvoch randomizovaných kon­trolovaných štúdií zahrnujúcich 1 124 483 novorodencov, z ktorých 210 malo CF autori hodnotia nutričný benefit skríningu, nespochybňujú ani potenciál pre zlepšenie pľúcnych nálezov, ani nižšie finančné náklady ako pri zavedených diagnostických postupoch (2).

Vo februári 2009 sa celoplošne spustil skríning na cystickú fibrózu aj v Slovenskej republike. Skríning vykonáva Skríningové centrum novorodencov SR (SCN SR) v spolupráci s regionálnymi diagnostickými centrami (recall centrá):

•    pre západoslovenský región – Centrum CF pre deti – Klinika detskej pneumológie FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice, Krajinská 91/100, Bratislava,
•    pre stredoslovenský región – Centrum CF pri DFNsP Banská Bystrica,
•    pre východoslovenský región – Centrum CF pri DFNsP, Trieda SNP 1, Košice.

Metodika vyšetrenia

Vyšetrenie je nenáročné pre detských pacientov, realizuje sa v rámci odberu suchej kvapky krvi na už dosiaľ jestvujúci skríning kongenitálnej hypotyreózy, fenylketonúrie a kongenitálnej hyperplázie nadobličiek.

V prípade zvýšenej koncentrácie IRT (imunoreaktív­ny trypsín – substancie vylučovanej pankreasom) v suchej kvapke krvi sa odber opakuje vo veku 14. – 21. dňa života dieťaťa u praktického lekára pre deti, nakoľko so stúpajú­cim vekom dieťaťa koncentrácia IRT klesá. Fyziologické hodnoty IRT sú do 60 ng/ml (1). Pri opakovane zvýšenej koncentrácii IRT nahlási SCN SR dieťa lekárovi príslušného recall centra, ktorý zabezpečí klinické vyšetrenie a overí diagnózu CF podľa schémy v tabuľke 1:

Výsledky

Naše skúsenosti so zavedeným skríningom CF môžeme len skromne zhodnotiť za obdobie 10 mesiacov, z vyšetrených 42 978 novorodencov bolo do centier hlásených 113. Zastúpenie podľa krajov:

  • Západoslovenský        33
  • Stredoslovenský             15
  • Východoslovenský         65

Sedem pacientov bolo geneticky potvrdených,  v 2 prípadoch bol mekóniový ileus. Aktuálne máme k dispozícii len čiastkové údaje, nakoľko úplné údaje  budú oficiálne zverejnené v Ročnej správe SCN SR 2009 v marci 2010. Veríme, že táto forma včasnej diagnostiky podmieni včasnú terapiu a zlepší prognózu choroby.

Neonatal screening of cystic fibrosis in Slovak republic

Ingrid  MIKULÁŠOVÁ1, Mária KNAPKOVÁ2
(Z 1Kliniky detskej pneumológie, Bratislava, prednosta doc. MUDr. M. Brezina, CSc., 2Skríningového centra novorodencov SR, vedúca RNDr. M. Knapková)