Biopsia obličky (natívnej alebo transplantovanej) umož­ňuje odobrať vzorku parenchýmu obličky na sta­novenie diagnózy a prognózy choroby, čo následne ovplyvňuje výber liečby. Jej indikáciami sú nefrotický syndróm, podozrenie na rýchloprogredujúcu glomerulo­nefritídu (RPGN), akútne zlyhanie obličiek neznámej etiológie trvajúce dlhšie ako 4 týždne, mikroskopická hematúria s poklesom glomerulovej filtrácie (GF < 1 ml/s) a/alebo artériová hypertenzia s proteinúriou > 1 g/24 h s poklesom glomerulovej filtrácie (GF < 1 ml/s) a/alebo artériovou hypertenziou a mikroskopická hematúria s proteinúriou > 1 g/24 h (1, 3).

Kontraindikáciami na perkutánnu biopsiu obličky sú solitárna oblička, polycystické obličky, hydronefróza, poruchy zrážanlivosti krvi ktoré nemožno korigovať, akútne zápaly obličky (akútna pyelonefritída, renálny absces), tumory obličiek, terminálne zlyhanie obličiek – tzv. end stage kidney disease (obr. 1), nekorigovaná artériová hypertenzia, morbídna obezita a nespolupráca pacienta (2, 3).

Pri výkone pacient leží v polohe na bruchu. Ultra­zvukovou sondou s vodičom sa z lumbálneho subkostál­neho prístupu zameria vhodné miesto na biopsiu tak, aby bioptická ihla smerovala šikmo na dolný pól obličky (obr. 2, 3). Miesto vpichu a plánovaný kanál bioptickej ihly sa opichne mezokaínom. Najčastejšie sa odoberajú 2 vzorky. Ich reprezentatívnosť sa posúdi lupou. Vzorka obličky sa vyšetruje svetelnou, imunufluorescenčnou a elektrónovou mikroskopiou (obr. 4, 5, 6).

Pacient je po výkone hospitalizovaný na minimálne 24-hodinové sledovanie vitálnych funkcií, kontrolné vyšetrenie krvného obrazu a kontrolné ultrasonografické vyšetrenie. Prvých 24 hodín po výkone pacient leží v pokoji na lôžku. Medzi komplikácie patrí krvácanie (do dutého systému obličky, pod renálnu kapsulu alebo do peri­nefritckého priestoru) (obr. 7, 8), vznik arté­riovenóznej fistuly a infekcia (4).

Literatúra

1.    Demeš, M., Okša, A.: Biopsia obličky pod ultrazvukovou kontrolou. Lek Obzor, 54, 2005, č. 5, s. 194-197.
2.    Dzúrik, R., Šašinka, M., Mydlík, M., Kovács, L. A kol. Nefrológia, 1. vyd. Bratislava: Herba, 2004, 877 s.
3.    Hergesell, O., Felten, H., Andrassy, K., KÜhn, K., Ritz, E.: Safety of ultrasound-guided percutaneous renal biopsy-retrospective analysis of 1090 consecutive cases. Nephrol Dial Transplant, 13, 1998, s. 975-977.
4.    Stiles, K.P., Yuan, C.M., Chung, E.M., Lyon, R.D., Lane, J.D., Abbott, K.C.: Renal biopsy in high-risk patients with medical diseases of the kidney. Am J Kidney Dis, 36, 2000, s. 419-433.


Ultrasound guided biopsy of the native kidney

Mária HAMILTON, Andrea FARKAŠOVÁ, Pavol GOMOLČÁK, Ivana BARTOŠÍKOVÁ, Oľga NYITRAYOVÁ, Víťazoslav BELAN