Lekársky obzor 9/2018Editoriál
Anna REMKOVÁ: Slovensko sa pripája k aktivitám Svetového dňa trombózy        


Prehľadová práca
Katarína GAZDÍKOVÁ: Antikoagulačná liečba a hematúria        
Juraj ŠVÁČ, Roman NECPAL: Prevencia tvorby trombov v cievnom prístupe u hemodialyzovaných pacientov: Aké máme možnosti?         
Anna REMKOVÁ: Ako postupovať u hemodialyzovaných pacientov s fibriláciou predsiení vyžadujúcich perorálnu antikoagulačnú liečbu?        
Eva BOJTÁROVÁ: Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria ako rizikový faktor trombózy        
Alexander WILD, Juliana HOLASOVÁ: Trombotické mikroangiopatie     

   
Matúš PAULINY, Michal LIŠKA, Jana MORÁVKOVÁ, Matej MEZEY: Koagulopatia pri sepse        
Alena KOŠČÁLOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ: Koagulopatia pri meningokokovej sepse        
Marian VIDIŠČÁK: Mezenteriálna ischémia z pohľadu chirurga        


Kazuistika
Miroslav ŽIGRAI, Andrej KARAMAN, Anna REMKOVÁ: Trombóza ako komplikácia zavedenia centrálneho venózneho katétra do vena jugularis interna     

   
Prehľadová práca
Anna REMKOVÁ: Katétrová trombóza        
Monika GREŠÍKOVÁ: Trombembolizmus u novorodencov – súčasný pohľad na etiopatogenézu a najčastejšie klinické prejavy trombembolizmu        
Monika GREŠÍKOVÁ: Aktuality v antitrombotickej liečbe novorodencov        
Anna REMKOVÁ, Milan REMKO: Postavenie warfarínu v súčasnosti: budeme ho ešte potrebovať?     


 
CONTENT 10-11/2018
Editorial
Anna REMKOVÁ: Slovakia and World Thrombosis Day   

    
Review
Katarína GAZDÍKOVÁ: Anticoagulant treatment and hematuria        
Juraj ŠVÁČ, Roman NECPAL: Prevention of thrombus formation in vascular access in haemodialysed patients: what are our options?        
Anna REMKOVÁ: How to manage haemodialysis-dependent patients with atrial fibrillation requiring oral anticoagulant treatment?        
Eva BOJTÁROVÁ: Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria as a risk factor of thrombosis        
Alexander WILD, Juliana HOLASOVÁ: Thrombotic microangiopathies        
Matúš PAULINY, Michal LIŠKA, Jana MORÁVKOVÁ, Matej MEZEY: Coagulopathy in sepsis        
Alena KOŠČÁLOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ: Coagulopathy in meningococcal septicaemia        
Marian VIDIŠČÁK: Mesenteric ischemia from the surgeon´s perspective   

    
Case report
Miroslav ŽIGRAI, Andrej KARAMAN, Anna REMKOVÁ: Thrombosis as a complication of the insertion of a central venous catheter to the internal jugular vein       

 
Review
Anna REMKOVÁ: Catheter-related thrombosis        
Monika GREŠÍKOVÁ: Thromboembolism in newborns – current view of etiopathogenesis and the most frequent clinical manifestations of thromboembolism        
Monika GREŠÍKOVÁ: Updates in antithrombotic therapy in neonates        
Anna REMKOVÁ, Milan REMKO: The position of warfarin at present: Will we still need it?


 Lekársky obzor 10-11/2018 - full