Lekársky obzor 3/2019Editoriál
Marián BERNADIČ: Spoločne budujeme vedecko-odborný časopis Lekársky obzor

       
Pôvodné práce
Dávid KOVÁČ, Lucia PETRÍKOVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Pľúcna artériová hypertenzia – neočakávaná komplikácia cielenej liečby nádorov        
Zuzana LIŠKOVÁ, Katarína SLÁVIKOVÁ, Michal LIŠKA, Viera LEHOTSKÁ: Dostupnosť informácií na žiadankách pre rádiologické vyšetrenie pacienta        
Jana MALOVÁ, Daniel BÖHMER, Andrea PASTORÁKOVÁ, Mária OSTROŽLÍKOVÁ, Tatiana BRAXATORISOVÁ: Rázštepy nervovej trubice u chromozómovo normálnych a abnormálnych embryí a plodov       

 

Prehľadová práca
Miroslava RABAJDOVÁ, Peter URBAN, Zuzana BISČÁKOVÁ, Peter URDZÍK,  Mária MAREKOVÁ: Perceptivita endometria – nová výzva v diagnostike neplodnosti v procese in vitro fertilizácie        
Michal BERNADIČ, Jr., Marián BERNADIČ, Sr.: Nobelova cena za fyziológiu a medicínu 2018 – nová nádej pre onkologických pacientov   

    
Recenzie
Marián Bernadič: Bátovský Marian a kol.: Aktuality v gastroenterológii 2019   

    
Miniatlas
Jozef VOJTAŠŠÁK, Sr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Elena PODSKOČOVÁ: Biomechanická os kolena        

Autodidaktický test 3/2019        


CONTENT 3/2019

Original papers
Dávid KOVÁČ, Lucia PETRÍKOVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Pulmonary arterial hypertension: An Unexpected Complication of Anticancer Targeted Therapy        
Zuzana LIŠKOVÁ, Katarína SLÁVIKOVÁ, Michal LIŠKA, Viera LEHOTSKÁ: Informations adeguacy of radiology request forms        
Jana MALOVÁ, Daniel BÖHMER, Andrea PASTORÁKOVÁ, Mária OSTROŽLÍKOVÁ, Tatiana BRAXATORISOVÁ: Neural tube defects in chromosomally normal and abnormal human embryos and fetuses        

Review
Miroslava RABAJDOVÁ, Peter URBAN, Zuzana BISČÁKOVÁ, Peter URDZÍK,  Mária MAREKOVÁ: Endometrial receptivity – A new challenge in diagnostics of infertility in the in vitro fertilization process        
Michal BERNADIČ, Jr., Marián BERNADIČ, Sr.: Nobel Prize in Physiology and Medicine 2018 – New hope for oncological patients        


Miniatlas
Jozef VOJTAŠŠÁK, Sr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Elena PODSKOČOVÁ: Biomechanical axis of the knee        

Autodidactic test 3/2019
Lekársky obzor 3/2019 na čítanie

Lekársky obzor 3/2019 - na čítanie