Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Novinky časopisu Lekársky obzor

Lekársky obzor 12/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 12/2015Editoriál

Ingrid SCHUSTEROVÁ: Kardiovaskulárne choroby v mladej populácii/Cardiovascular diseases in the young population

Pôvodná práca/Original article

Panagiotis ARTEMIOU, Boris BILÝ, Nicholas CHAROKOPOS, Ioannis CHRYSOGONIDIS, Ioannis PASHALIDIS, František SABOL: Spojitosť sérových koncentrácií CRP a Il-6 s veľkosťou aneuryzmy vzostupnej a zostupnej hrudnej aorty/The association of the serum CRP and IL-6 levels with the ascending and descending thoracic aortic aneurysmal size        
Eva JOPPOVÁ, Denisa KOČIŠOVÁ, Nina FATULOVÁ, Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, Milan KUCHTA, Ingrid SCHUSTEROVÁ: Subklinický zápal, artériová tuhosť a intimo-mediová hrúbka karotíd u adolescentov s nadváhou a obezitou/ Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial carotid thickness in adolescents with overweight and obesity/ Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial carotid thickness in adolescents with overweight and obesity    

 

Lekársky obzor 11/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 11/2015Editoriál

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Medicína, celoživotné vzdelávanie/Medicine – study all the life

Pôvodná práca/Original article

Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Záchyt chromozómových anomálii u 660 párov s poruchami reprodukcie/Detection of chromosomal anomalies in 660 couples with reproductive disorders        

 

Lekársky obzor 10/2015 - obsah časopisu

 

Lekársky obzor 10/2015Pôvodná práca/Original article

Denisa LIPTÁKOVÁ, Janka KOREŇOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK : Mikrobiologická analýza materského mlieka/Microbiological analysis of breast milk        
Ivana DEDINSKÁ, Slavomíra VALACHOVÁ, Denisa OSINOVÁ, Juraj MIKLUŠICA, Blažej PALKOCI, Michal MOKÁŇ: Polycystická choroba obličiek a transplantácia/Polycystic kidney disease and transplantation

Prehľad/Overview

Ľudmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠKOVÁ: Nové  stratégie  v  liečbe  chronickej  lymfocytovej leukémie/New strategies in the treatment of chronic lymphocytic leukemia        
Monika HRICOVÁ, Marek ORENČÁK: Dodržiavanie zdravotných odporúčaní pacientom/Patient´s adherence to health advice        

 

Lekársky obzor 7-8/2015

Lekársky obzor 7-8/2015Editorial

Štefan HRUŠOVSKÝ: Hepatológia, gastroenterológia a prieniky medicíny/Hepatology, gastroenterology and intersection of the medicine

Pôvodná práca/Original article

Štefan HRUŠOVSKÝ, Miroslav ŽIGRAI, Filip DANNINGER: Neoplázie po transplantácii pečene/Neoplasms after liver transplantation         
Gabriela BernasovskÁ, Michaela ŠtugelovÁ, Štefan HruŠovskÝ: Analýza mortality 74 hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene/Mortality analysis of 74 inpatients with liver cirrhosis         
Ľudovít LACA, Ivana DEDINSKÁ, Ján JANÍK, Blažej PALKÓCI, Juraj MIKLUŠICA: Možnosti chirurgického riešenia pečeňových metastáz neuroendokrinných nádorov/Surgery of liver metastases of neuroendocrine tumors    

 

Lekársky obzor 5/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 5/2015Pôvodná práca/Original article

Zuzana BERECOVÁ, Peter BOŘUTA, Monika KALDARÁROVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ: Meranie gradientu na stenóze aortálnej a pulmonálnej chlopne – echokardiografia alebo magnetická rezonancia?/Gradient assessment of aortic and pulmonary valve stenosis in patients with congenital heart disease – echocardiography or magnetic resonance imaging?        
Ľubica ROZIAKOVÁ, Lucia SETTEYOVÁ, Martin MISTRÍK, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Metabolický syndróm u pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek/Metabolic syndrome in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

 

Lekársky obzor 3/2015 - obsah

Lekársky obzor 3/2015Editoriál
Simona DIANIŠKOVÁ: Aktuality v zubnom lekárstve a čeľustnej ortopédii/Actualities in dentistry and orthodontics


Pôvodná práca/Original article
Simona DIANIŠKOVÁ, Jana JONEKOVÁ, Veronika MYDLOVÁ, Andrej THURZO: Porovnanie nahraditeľnosti sadrových modelov, 3D tlačených modelov a digitálnych skenov dentálnych modelov/Assessment of accuracy of reproduction between plaster, 3D printed and digital scans of dental models        
Michaela Marčeková, Andrej Thurzo, Simona Dianišková: Priemerné hodnoty bukálnych koridorov v populácii/Average proportions of buccal corridors in population        
Miriam ALEXANDROVÁ, Gabriela ALEXANDROVÁ, Simona DIANIŠKOVÁ: Komparatívna štúdia Fairbairnovej-Robinovej triády a izolovaného rázštepu podnebia/A comparative study of Fairbairn-Robin triad and isolated cleft palate        
Katarína KOBEROVÁ, Simona DIANIŠKOVÁ: Zhodnotenie výskytu asymetrií tváre v populácii pomocou analýzy 3D-tvárových skenov/Evaluation of prevalence of facial asymmetry in population according to the analysis of 3D face –scans        
Jana JONEKOVÁ, Simona DIANIŠKOVÁ, Marián SABO: Vplyv čeľustnoortopedickej terapie na profil mäkkých tkanív pacienta/Influence of orthodontic therapy on soft tissue profile of  patient

 

Lekársky obzor 1/2015 - obsah

Lekársky obzor 1/2015Editoriál
Igor MARTULIAK: Liečba bolesti/Pain therapy


Prehľad/Overview
Marta KULICHOVÁ: Bolesť – klasifikácia, význam pre diagnostiku a liečbu/Pain – classification, influence for the diagnosis and the treatment        
Igor MARTULIAK: Neopioidové analgetiká v liečbe bolesti/Non-opioid analgesics in the treatment of the pain        
Ľubomíra NEMČÍKOVÁ: Opioidy/Opioids

 

Obsah časopisu Lekársky obzor 11/2014

Lekársky obzor 11/2014Editoriál

Milan KOKAVEC: Rozvoj detskej ortopédie/Development of the pediatric orthopedics

Pôvodné práce/Original article

Milan KOKAVEC, Boris LIŠČAK, Viktor DÚBRAVAY, Martin TREPÁČ: Porovnanie operačnej artroerézy a konzervatívnej liečby bolestivej flexibilnej plochej nohy u detí/Comparison of surgical arthroereisis with conservative treatment of flexible painful flatfeet in children        
Hana HABÁNOVÁ, Anton ČUNDERLÍK, Igor RUSŇÁK, František HORN, Dana DÚBRAVOVÁ, Michaela JEZBEROVÁ: Prenatálna diagnostika arachnoidových cýst a postnatálny manažment/Prenatal diagnosis of arachnoid cysts and postnatal management        
Slavka POŽGAYOVÁ, Sabina ŠUFLIARSKA, Andrej FICEK, László KOVÁCS, Denisa ILENČÍKOVÁ: Sledovanie chimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek u detí/Monitoring of chimerism after allogeneic stem cell transplantation in children

 

Lekársky obzor 9/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 9/2015Editorial

Viliam DOBIÁŠ: Urgentná medicína/Emergency medicine

Pôvodná práca/Original article

Andrea SMOLKOVÁ: Polytrauma – ovplyvňuje smerovanie pacienta mortalitu?/ Polytrauma – does routing have impact on mortality?  

 

Lekársky obzor 6/2015

Lekársky obzor 6/2015Pôvodná práca/Original article

Eva BALKOVÁ: Oral allergy syndrome and pollen food allergy syndrome/Orálny alergický syndróm a peľovo-potravinový syndróm (in English)
Andrea SMOLKOVÁ: Polytrauma – vieme odhadnúť riziko smrti?/Polytrauma – are we able to predict the death risk?
Lenka POLAKOVIČOVÁ, Vladimír KUBINEC, Juraj MLÁKA, Jozef VALKY: Vplyv hypotermie v perioperačnom období na riziko krvných strát u pacientov podstupujúcich totálnu endoprotézu bedrového kĺbu/The influence of perioperative hypothermia on blood loss risk in patients undergoing hip arthroplasty

 

Lekársky obzor 4/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 4/2015Pôvodná práca/Original article

Eva MITROVÁ, Girma BELAY, Dana SLIVARICHOVÁ-ŽÁKOVÁ, Katarína MELICHEROVÁ, Dana KOSORÍNOVÁ: The human-sheep species barrier and the prion protein gene mutation E200K/Mutácia prionového génu E200K a druhová bariéra medzi človekom a ovcou (In English) 
Eva MITROVÁ, Dana SLIVARICHOVÁ-ŽÁKOVÁ, Martin ŠTELZER: Príspevok ku prevencii profesionálnej nákazy pri diagnostike Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby/Contribution to the prevention of professional risk related to the diagnostic of Creutzfeldt-Jakob disease        
Zuzana PROVAZNÍKOVÁ, Igor RUSŇÁK: Diagnostika a chirurgická intervencia pri rezíduách po pôrode/Diagnostics and surgical intervention of residues after the childbirth

 

Lekársky obzor 2/2015 - obsah

Lekársky obzor 2/2015Editoriál
Tibor ŠAGÁT: Sepsa u detí/Pediatric sepsis

Pôvodná práca/Original article
Jana BUDÁČOVÁ, Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Ľubica PEVALOVÁ: Výskyt nozokomiálnych infekcií na oddelení pediatrickej intenzívnej medicíny/The incidence of nosocomial infections at Pediatric Intensive Care Unit

Prehľad/Overview
Milan KURÁK, Vladimír FILKA, Mária PISARČÍKOVÁ: Albumín v pediatrickej intenzívnej starostlivosti/The role of albumin in pediatric critical illness        
Vladimír ZOĽÁK, Barbora ZOĽÁKOVÁ, Denisa RAFFAJOVÁ, Slavomír NOSÁĽ: Ultrasonografia pľúc v intenzívnej medicíne/Lung ultrasound in intensive medicine        
Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Ľudmila PEVALOVÁ, Jana BUDÁČOVÁ, Barbora NEDOMOVÁ: Súčasné odporúčania pre liečbu sepsy v detskom veku/Current recommendations for pediatric sepsis treatment

 

Lekársky obzor 12/2014

Lekársky obzor 12/2014Pôvodné práce/Original article

Eva MUSILOVÁ, Vladimír MASARYK, Monika MAČKINOVÁ: Komplexná fyzioterapia svalovej dysbalancie pri hornom skríženom syndróme/Complex physiotherapy muscle dysbalance at the upper cross syndrome

Prehľad/Overview

Boris LIŠČÁK, Milan KOKAVEC, Martin TREPÁČ, Viktor DUBRAVAY: Súčasné spôsoby operačnej liečby deformít chrbtice u detí – časť 1/Current methods of surgical treatment of spinal deformities in children – part 1        
Boris LIŠČÁK, Milan KOKAVEC, Martin TREPÁČ, Viktor DUBRAVAY: Súčasné spôsoby operačnej liečby deformít chrbtice u detí – časť 2/Current methods of surgical treatment of spinal deformities in children – part 2
Georgína KOLNÍKOVÁ, Vanda REPISKÁ, Petya MARINOVA, Jana RAMPALOVÁ, Iveta MEČIAROVÁ, František ONDRIAŠ: Súčasné možnosti skríningu predrakovinových stavov krčka maternice/Current possibilities of screening of precancerous lesions of cervix uteri

 

Lekársky obzor 10/2014

Lekársky obzor 10/2014

Editoriál

Mirko ZIBOLEN: Neonatológia – medicína založená na dôkazoch/Neonatology – evidence based medicine

Pôvodné práce/Original article

Katarína Maťašová, Lenka Kočvarová, Silvia Smolárová, Lucia Lúčanová, Hana Kolarovszká, Zuzana Uhríková, Ján Danko, Mirko Zibolen: Zmena stratégie starostlivosti o extrémne nezrelých novorodencov a jej dôsledky/Changes in strategy of care about extremely preterm infants and their impact on the outcomes        
Lenka KOČVAROVÁ, Katarína MAŤAŠOVÁ: Hranične nezrelí novorodenci – skúsenosti perinatologického centra/Late preterm newborns – perinatal center experiences        
Zuzana UHRÍKOVÁ, Katarína MAŤAŠOVÁ, Dalibor MURGAŠ, Mirko ZIBOLEN: Kongenitálna diafragmatická hernia – multidisciplinárna spolupráca/Congenital diaphragmatic hernia – multidisciplinary approach

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok

Anketa

Zúčastňujete sa na Autodidaktickom teste