Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Novinky časopisu Lekársky obzor

Lekársky obzor 9/2017

Lekársky obzor 9/2017Editoriál
Anna Remková: Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe


Pôvodné práce
Anna REMKOVÁ, Peter LETAVAY: Pohľad internistu a kardiológa na manažment antikoagulačnej liečby pri fibrilácii predsiení na Slovensku – robíme to správne?        
Peter MIKUS, Štefan KRAJČÍK: Špecifiká antitrombotickej liečby v geriatrii – na čo si máme dať pozor u seniorov?

Prehľad
Anna REMKOVÁ, Milan REMKO: Sto rokov heparínu        
Miroslav ŽIGRAI: Buddov-Chiariho syndróm    

 

Lekársky obzor 7-8/2017 - obsah časopisu

Lekársky obzor 7-8/2017Lekársky obzor 7-8/2017

Pôvodná práca
Juraj GAŠPAROVIČ, Oľga JANÍČKOVÁ, Ľubica SEDÍLKOVÁ, Alica STRAČINOVÁ: Detekcia Q80K Polymorfizmu vírusu hepatitídy C u pacientov na Slovensku        
Svetlana ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, Ľubomír SKLADANÝ, Pavol KRISTIÁN, Ivan SCHRÉTER, Ladislav VIRÁG: Liečba hepatitídy C pomocou trojkombinácie pegylovaného interferónu, inhibítorov proteázy a ribavirínu: analýza súboru 118 pacientov        
Silvia LABOVSKÁ, Aneta VERÉBOVÁ, Adam TUROŇ: Využitie „ketofolovej“ sedoanalgézie (kombinácie ketamin/propofol) u detí pri  diagnostických a terapeutických výkonoch

 

Lekársky obzor 6/2017

Lekársky obzor 6/2017Editorial
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.


Pôvodná práca
Viera SPUSTOVÁ, Ingrid LAJDOVÁ, Denisa LAKATOŠ HANICOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Adrián OKŠA: Porovnanie pomeru proteíny/kreatinín v moči s kvantitatívnou proteinúriou za 24 hodín      
Agáta ARGALÁŠOVÁ, Mária MAJERNÍKOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER:  Fabryho choroba a jej skrínig v dialyzačnej populácii na Slovensku

 

Lekársky obzor 4/2017

Lekársky obzor 4/2017Editoriál
KOVÁCS, L.: „Matúšov“ efekt


Pôvodná práca
Viktor Jankó, László Kovács: Genetický polymorfizmus zložiek vrodenej imunity a náchylnosť k infekciám močových ciest

 

Lekársky obzor 2/2017 - obsah

Lekársky obzor 2/2017Editoriál
Igo KAJABA, Miroslav ŠAŠINKA: Výživa – pohyb – psychická rovnováha – preventabilné články životného štýlu moderného človeka  

Pôvodná práca
Igo KAJABA, Ján ŠTENCL, Emil GINTER, Miroslav ŠAŠINKA, Iveta TRUSKOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Jana HAMADE, Vladimír BZDÚCH: Nové Odporúčané Výživové Dávky (OVD) pre obyvateľstvo SR  
PREDNÁ, Lenka, HABÁNOVÁ, Marta: Koncentráciu cholesterolu u probandiek so zvýšeným rizikom vzniku srdcovocievnych chorôb 
Ladislav STARUCH, Igo KAJABA, Zuzana SIROTNÁ: Možnosti zvýšenia biologickej hodnoty mäsových výrobkov ušľachtilou kultúrou probiotických baktérií

 

Lekársky obzor 1/2017 - obsah časopisu

Lekársky obzor 1/2017Editoriál
Viliam MOJTO: Aktuálne vedecké problémy diabetes mellitus


Pôvodná práca
Viliam MOJTO, Zuzana RAUSOVÁ, Ladislav DEDÍK: Využitie matematického modelu určenia efektu stimulácie C-peptidu glukagónom na utilizáciu glukózy         
Jarmila KUCHARSKÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Viliam MOJTO: Zvýšený pomer α-tokoferol/γ-tokoferol – možný indikátor rizika diabetických komplikácií?

 

Lekársky obzor 11/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 11/2017Pôvodná práca
Lucia MARUŠIAKOVÁ, Peter ĎURDÍK, Marta JOŠKOVÁ, Zuzana SŇAHNIČANOVÁ, Otília Petrovičová, Gabriela Bugová: Hodnotenie nazálneho oxidu dusnatého vo vzťahu ku kinematike riasiniek dýchacích ciest        
Otília PETROVIČOVÁ, Jana KRYŠTOFOVÁ, Lucia MARUŠIAKOVÁ, Lenka ŠOFRANKOVÁ, Marek Pršo: Úloha arginázy v etiopatogenéze bronchiálnej astmy v detskom veku        
Anna ŠUJANSKÁ, Peter ĎURDÍK, Stanislava SUROVIAKOVÁ, Maria Pia VILLA, Dana CESNEKOVÁ, Milan Kuchta: Chrápanie u detí predškolského a školského veku

 

Lekársky obzor 9/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 9/2016Editorial
OLEJNÍK Juraj: Dictum sapienti sat est...


Pôvodná práca
Ivan BRYCHTA, Martina PIPIŠKOVÁ, Juraj OLEJNÍK: Hypokalciémia po tyroidektómii        
Veronika VLČKOVÁ, Marek VICIAN, Juraj OLEJNÍK: Kvalita života pacientov po reštrikčných bariatrických operáciách        
Roman ŠEBO, Michal GERGEL, Alexander MAYER, Juraj OLEJNÍK: Staplerová hemoroidopexia pri liečbe hemoroidov – naše skúsenosti

 

 

Lekársky obzor 6/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 6/2016Pôvodná práca
Denisa LIPTÁKOVÁ, Janka KOREŇOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK: Mikrobiologická analýza materského mlieka        
Nataliia KUZMINOVA, Valentina ROMANOVA, Valentina SERKOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Ukazovatele zápalu a koncentrácia leptínu u pacientov s ischemickou chorobou srdca (in English)        
Nataliia KUZMINOVA, Nataliia OSOVSKA, Iryna KNIAZKOVA: Zmeny krvných lipidov u osôb s rodinnou anamnézou závažnej artériovej hypertenzie (in English)


Prehľad
Anna REMKOVÁ: Bezpečnosť versus účinnosť priamych perorálnych antikoagulancií: používame správne dávky?        
Jozef LUKÁČ, Oľga LUKÁČOVÁ: Systémový lupus erythematosus – nové poznatky o diagnostike a liečbe

 

Lekársky obzor 4/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzorPôvodná práca
Tomáš ŠIMURDA, Miroslava DOBROTOVÁ, Jela IVANKOVÁ, Ivana PLAMEŇOVÁ, Lucia STANČIAKOVÁ, Pavol HOLLÝ, Juraj CHUDEJ, Kvetoslava KULICHOVÁ, Ján STAŠKO, Peter KUBISZ: Aktuálne údaje o trombofilných stavoch v Národnom registri trombofilných stavov v Slovenskej republike        
Michaela SÁSIKOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Angelika BÁTOROVÁ, Diana BARQAWIOVÁ, Adriana GREGUŠOVÁ, Ján CHANDOGA, Ladislava WSÓLOVÁ, Miroslav ŽIGRAI: Komplexná porucha hemostázy pri cirhóze pečene        
Mária Pisarčíková, Milan Kurák, Martina LisIková, Jozefína Petrovičová, Iveta FANDÁKOVÁ, Peter Ratkovský: Ťažká sepsa a septický šok u detí – výsledky z registra sepsy 2008 - 2014


Prehľad
Zuzana KALINOVÁ, Peter JURIŠ, Ivan MARTINKA, Anton GÚTH: Epidemiológia kampylobaktériózy a Guillainov–Barrého syndróm        
Ivajlo POPOV, Kristína HORKOVIČOVÁ, Jela VALAŠKOVÁ, Vladimír KRÁSNIK: Umelé vnútroočné šošovky, materiály a dizajn

 

 

Lekársky obzor 5/2017

Lekársky obzor 5/2017Editoriál
László KOVÁCS: AQUAHOL-1 – športové energetické nápoje


Pôvodná práca
Boris LIŠČÁK, Martin TREPÁČ, Milan KOKAVEC: Dorzálne osteotómie stavcov pri operačnej liečbe deformít chrbtice u detí        
Martin TREPÁČ, Boris LIŠČÁK, Radoslav ZAMBORSKÝ, Milan KOKAVEC: Neurologické komplikácie po operačnej liečbe skolióz

 

Lekársky obzor 3/2017 - obsah

Lekársky obzor 3/2017Pôvodná práca
Rudolf GAŠKO, Martin JANIČKO, Peter PAVLOV, Peter JARČUŠKA, Daniel PELLA, Ľubica CIBIČKOVÁ, David KARÁSEK, Helena VAVERKOVÁ, Zuzana MINÁRIKOVÁ, Stanislav ORAVEC, Ľudovít GAŠPAR, Ján FEDAČKO, David NOVOTNÝ: Je vypočítaná hodnota apolipoproteínu B spoľahlivou náhradou jeho skutočnej sérovej hodnoty? Porovnanie štyroch rovníc

Vladimír SIHOTSKÝ, Mária KUBÍKOVÁ, Ivan KOPOLOVETS, Peter BEREK: Poranenia končatinových tepien

 

Informácia o predplatnom na rok 2017

Vážení čitatelia,

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako vydavateľ odborných časopisov LEKÁRSKY OBZOR, FARMACEUTICKÝ OBZOR a OŠETROVATEĽSKÝ OBZOR je a chce naďalej zostať nositeľom významnej tradície informovania odbornej verejnosti v oblastiach, ktoré sú jej z hľadiska profilácie ňou poskytovaného vysokoškolského štúdia vlastné. V podmienkach problematického financovania školy preto nebolo jednoduché nájsť cestu, ako udržať vydávanie časopisov, ich vysokú odbornú úroveň a zachovať tak možnosť prezentovať nové poznatky z jednotlivých odborov zdravotníckych vied.

Boli to práve podmienky financovania, ktoré na určitú dobu zneistili prispievateľov, ako aj odberateľov našich časopisov. Za túto situáciu – aj keď finančné zdroje výrazne ovplyvniť nedokážeme, sa ospravedlňujeme. Sme si však vedomí, že pokračovať má zmysel, ani nie tak vo vzťahu k tradícii, ale hlavne kvôli novým poznatkom, ktoré môžu inšpirovať iných a prispieť tak k úrovni zdravotníctva na Slovensku.

Veríme, že súčasné nastavenie kompetencií a vzťahov, administratívnych aj odborných, medzi vydavateľom Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a realizátorom Zdravotníckym vydavateľstvom HERBA, s.r.o je také, aby odborná verejnosť mohla dostať do rúk naše časopisy v aktuálnom čase a s vysokou úrovňou odborného obsahu. Chceme sa spoločne poďakovať za vašu doterajšiu dôveru a ubezpečiť vás, že urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní.

Cena za jedno číslo OBZORU bola stanovená na 1,90 € s DPH a ročné predplatné je závislé od počtu čísiel ( 12, resp. 4). Objednávky predplatného pre r. 2017 adresujte na mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo písomne na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, p.Helena Mešková, Limbová 12, 833 3 Bratislava. Telef. kontakt: 02/59 370 657

Ing. Igor Naňo
Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity


 

Lekársky obzor 12/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 12/2016Editoriál
Darina CHOVANCOVÁ, Tibor ŠAGÁT: Neonatológia a pediatrická intenzívna medicína


Pôvodná práca
Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Ľubica PEVALOVÁ, Jana BUDÁČOVÁ, Barbora NEDOMOVÁ, Ján TRNKA, Jana KOSNÁČOVÁ, Ivo TOPOLSKÝ: Výskyt  a  výsledky  liečby  akútneho  zlyhania pečene  u detí        
Darina CHOVANCOVÁ, Iveta HARTMANNOVÁ, Daniela VADKERTI, Ľubica PEJHOVSKÁ: Analýza výsledkov starostlivosti o predčasne narodené deti v perinatologickom centre Petržalka z aspektu Európskeho odporúčania manažmentu syndrómu dychovej tiesne         
Silvia LABOVSKÁ: Nozokomiálne infekcie u detí po chirurgických a invazívnych výkonoch        
Peter VLADOVIČ, Lukáš KOKORÁK, Roman KOREŇ: Miniinvazívna videom asistovaná tyroidektómia, výskyt karcinómu štítnej žľazy v malých uzloch (anglicky)

 

Lekársky obzor 10/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 10/2016Editorial
Martin RUSNÁK: Od verejného zdravotníctva k novému zdraviu verejnosti


Pôvodná práca
Lucia BLAŽINSKÁ, Martin RUSNÁK, Margaréta KAČMARIKOVÁ: Vakcináciou preventabilné ochorenia – stále záťaž pre krajiny strednej Európy?        
Denisa Jakubcová, Martin Rusnák, Viera Rusnáková: Surveillance prenosných ochorení – hlásenia lekármi prvého kontaktu

 

Lekársky obzor 7-8/2016 - obsah

Lekársky obzor 7-8/2016 Lekársky obzor 7/8 2016
REFUGEES AND MIGRANTS HEALTH CHALLENGES
(Guest editor: V. Krcmery, Nairobi, and Roberto Cauda, Rome)


Editorial
Vladimir KRCMERY: Zika virus in nonimmigrant air travel: radical disinsection or forget olympics and honeymoon (in English)

Original papers
John Mutuku MULI, Gertruda MIKOLASOVA, Georgius HERDICS, Miriama BALAZOVA, Maria CERVENKOVA, Monika JANKECHOVA, Lubomira TKACOVA, Anna MURGOVA, Dagmar KALATOVA, Peter JURIS, Zuzana DUDOVA, Jana HRUSKOVA, Jan ONDREJKA, Jan BOZIK, Stefan STRAKA, Marian NACHTMANN, Moses Kiwou KIMON: Geohelminths in refugees using Balkan Route: A comparison to rural population of Eastern Slovakia (in English)        
Jirina KAFKOVA, Alexandra MAMOVA, Vladimir KRCMERY: Tuberculosis and malnutrition in populations of informal settlements in Nairobi, Kenya (in English)

 

Lekársky obzor 5/2016 - obsah časopisu

Lekársky obzor 5/2016Editoriál
Jozef ROVENSKÝ: Reumatológia 2016


Pôvodná práca
Ivan RYBÁR, Tamara ZIMANOVÁ, Johana SARAKOVÁ, Tomáš LULOVIČ, Peter LULOVIČ, Viera DRLIČKOVÁ, Daniela RICHVALDSKÁ, Eugénia DROBNÁ, Oľga MACEKOVÁ, Pavel MAKOVNÍK, Rudolf BLAHUNKA, Zlatica ROHOVÁ, Eva KORKOŠOVÁ, Renáta IVANKOVÁ, Rastislav GAŠPAR: Charakteristika pacientov s bolesťami v dolnej časti chrbta pred kúpeľnou liečbou


Prehľad
Jozef ROVENSKÝ, Vanda MLYNÁRIKOVÁ, Ronald A. ASHERSON, Igor KOZÁK: Antifosfolipidový syndróm        
LUKÁČOVÁ O., LUKÁČ J.: Biologická liečba pri reumatoidnej artritíde        
Jozef ROVENSKÝ, Oľga BOLDIŠOVÁ,Tibor URBÁNEK, Richard IMRICH:  Alkaptonúria a ochronóza

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok

Anketa

Zúčastňujete sa na Autodidaktickom teste